คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1_Assessment_1.3 วัยเรียนวัยรุ่น (5 เดือน หลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.2 วัยเรียนวัยรุ่น (5 เดือน หลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.1 วัยเรียนวัยรุ่น (5 เดือน หลัง) ver 3.0(1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.1 วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7_SOP_ทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6_SOP_การประชุมคณะอนุกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5_SOP_การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4_SOP_YFHS APPLICATION.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3_SOP การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2_SOP การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการยุติการตั้งครรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_SOP โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literate School.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 1.2 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ด้านการประเมินความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.6 ด้านข้อมูลวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 887 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย