คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการปรับแผนงาน/โครงการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
1. แบบฟอร์มขอปรับแผนงาน/โครงการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับแผน 1
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับแผน 2
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แผนการใช้วัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ผังขั้นตอนการบริหารแผน (Flow Chart)
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ประชุมประจำเดือน 20 พ.ค. 2563 การปรับแผน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-ปีงบประมาณ-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.70 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (Flow Chart)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ผังขั้นตอนการบริหารแผน-Flow-chart-ไฟล์สแกน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8-1.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือภายใน

กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8-1.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง

กลุ่มอำนวยการ
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่งศอ.8.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

กลุ่มอำนวยการ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งานการเงิน
1.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

งานการเงิน
2.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

งานการเงิน
3.หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประช.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

งานการเงิน
4.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย