คุณกำลังมองหาอะไร?

 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามที่กรมอนามัยกำหนดประกอบด้วย
  1. ภารกิจสนับสนุน
      1) กลุ่มอํานวยการ

      1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของศูนย์
      2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
      3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
      4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน
      5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์
      6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์
      7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ

      1) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
      1. กําหนดทิศทางการศึกษาวิจัย และบริหารการใช้ประโยชน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร
      2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
      3. วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนของหน่วยงาน และแผนพัฒนาองค์กร
      4. กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย
      5. ประสานและชี้แจงการทํางานกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ (ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          สถานศึกษา องค์กรเอกชน ฯลฯ)
      6. ร่วมปฏิบัติการและบูรณาการแผนของศูนย์
      7. จัดระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ของหน่วยงาน
      8. กํากับการจัดทํากรอบแนวทางการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
      9. จัดทําระบบข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    10. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    11. บริหารงานพัฒนาองค์กร
    12. พัฒนาและบริหารกระบวนการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
     1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

     2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
     3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
     4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
     5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
     6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
     7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
     8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
     9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   10. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
   11. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
   12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

     1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
     2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
     3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
     4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
     5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
     6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
     7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
     8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
     9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   10. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
   11. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
   12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

      1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
      2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
      3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
      4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
      5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
      6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
      7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
      8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    10. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
    11. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
    12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  5) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน

      1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
      2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
      3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
      4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
      5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
      6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
      7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
      8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    10. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
    11. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
    12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

      1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
      2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
      3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
      4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
      5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
      6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
      7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
      8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    10. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
    11. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
    12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  7) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      1. เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

      2. ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
      3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย
      4. รณรงค์ และสร้างกระแสการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      5. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Marketing)
      6. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      7. กํากับ ดูแล ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นทที่ รี่ ับผิดชอบ
      8. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
      9. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
    10. คุ้มครองประชาชนและผู้ใช้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
    11. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    12. ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
    13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ
     1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
      1. วิจัย พัฒนาและผลิตนวัตกรรม รูปแบบการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ
      2. ดําเนินงานและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
      3. ดําเนินงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สาธิตรูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          สําหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
      4. ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับภาคีเครือข่าย
      5. ผลิตและพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ
      6. ประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
      7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้และนวัตกรรม
      8. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
      9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย