คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นายวิรุท นนสุรัตน์

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

About Hero 0

นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 1

นายธนกฤติ จันทร์ถง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวบุณยนุช จุ้ดศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวนันทิยา พรมวงษา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นายปฏิกาญจน์ สีชาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางพัชราภรณ์ วงศ์สามารถ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

About Hero 6

นางสาวแคทลียา วงศ์กาไสย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 7

นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 8

นายสุทัศน์ บุราณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 9

นายณัฐภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 10

นางสาวเอมอร แก้วกาสี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 11