คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12

นายวิรุท นนสุรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

About Hero 0

นายธนกฤติ จันทร์ถง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวบุณยนุช จุ้ดศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวนันทิยา พรมวงษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นางสาวเอมอร แก้วกาสี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวกชกร โคตรชมภู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นายสุทัศน์ บุราณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 6

นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 7

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ตรงกะพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8

นางสาวแคทลียา วงศ์กาไสย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 9

นายสิทธิชัย โพตะพัน

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 10

นางสาวทิพย์สุดา วิพิมพ์สุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 11

นางพัชราภรณ์ วงศสามารถ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

About Hero 12