คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมมารดาตายบึงกาฬ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญการประชุมนิเทศกิจกรรมที่สอง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่สาม ผลิตสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวSAVEMOM
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวกิจกรรมที่ 10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวกิจกรรมที่ 10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ขนาดไฟล์ 15.54 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตามพรบ.นม
ขนาดไฟล์ 10.26 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตามพรบ.นมครั้งที่7
ขนาดไฟล์ 15.63 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อนมแม่
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: สรุปผลการประชุมภาวะโภชนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: งานประชุมโภชนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: กิจกรรมที่ 10 นิเทศครบ 7 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 9.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 9.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. แนวทางปฏิบัติด้านการสาธารณสุขAssessment.pdf
ขนาดไฟล์ 16.59 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ข้อมูลสถานการณ์ HLO ของศอ.8
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ข้อมูลความเห็นต่อการสนับสนุนของผู้นำองค์กร
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 สื่อสุขภาพหรือสื่อองค์กร
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรรอบร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่ 2 นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ลงนามแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SAR Reports/รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 11.37 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ส.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 12.41 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.00 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มิ.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 7.50 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เม.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 12.60 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)