คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.83 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผ่นพับ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมมารดาตายบึงกาฬ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญการประชุมนิเทศกิจกรรมที่สอง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมที่สาม ผลิตสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารรวมส่งข้อมูลหนองคาย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวSAVEMOM
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวกิจกรรมที่ 10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพข่าวกิจกรรมที่ 10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ขนาดไฟล์ 15.54 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตามพรบ.นม
ขนาดไฟล์ 10.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตามพรบ.นมครั้งที่7
ขนาดไฟล์ 15.63 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานมารดาตายจังหวัดสกลนครเดือนสิงหาคม
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานมารดาตายจังหวัดสกลนครและอุดรธานี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อนมแม่
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: สรุปผลการประชุมภาวะโภชนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: งานประชุมโภชนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: กิจกรรมที่ 10 นิเทศครบ 7 จังหวัด
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.2
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3
ขนาดไฟล์ 13.95 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 9.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 9.21 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง: ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.4
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
1. แนวทางปฏิบัติด้านการสาธารณสุขAssessment.pdf
ขนาดไฟล์ 16.59 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ระดับควาสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสังกัดกรมอนมัย (ITA : DoH)

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ข้อมูลสถานการณ์ HLO ของศอ.8
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ข้อมูลความเห็นต่อการสนับสนุนของผู้นำองค์กร
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 สื่อสุขภาพหรือสื่อองค์กร
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรรอบร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่ 2 นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ลงนามแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SAR Reports/รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนหลัง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 11.37 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ส.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 12.41 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ก.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มิ.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 7.50 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 8.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เม.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 12.60 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)