คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-วัยสูงอายุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

ดร.ธนิสา อนุญาหงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-วัยสูงอายุ

About Hero 0

นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-วัยสูงอายุ

About Hero 1

นายยุทธนา ชนะพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน-วัยสูงอายุ

About Hero 2

นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นางสาววรรณพร สว่างบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

นางสาวสุนิสา ใจท้ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 5

นายชินโชติ ทองตัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวศศิวิมลกาญจน์ ศรีหาระ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 7

นางสาววิภาศรี วงศ์ดี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 8

นางสาวเจนจิรา วันนอก

พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

About Hero 9

นางสาวอนงค์จิตร วิชาเงิน

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)

About Hero 10