คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15
Team Selector 16

นายจะระนะ มังคะตา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางสาวธนัชญา อินทะชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 2

นายชิรากรณ์ บัวระพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

About Hero 3

นายคุณพงษ์ ตันมิ่ง

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 4

นางสาวนิลกาญจน์ ทำสีทา

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 5

นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

About Hero 6

นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 7

นางวัชราภรณ์ บัวสอาด

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 8

นางสาวศิริประภา คุณเนตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 9

นายรัตนพงศ์ อินทรพาณิชย์

นิติกร

About Hero 10

นายธนชัย ณ วันธนารักษ์

นายช่างเทคนิค

About Hero 11

นายสมคิด พุดนอก

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 12

นายณัฐพงษ์ ถำวาปี

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 13

นายศรายุทธ ทันธรรม

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 14

นางจันทิรา ตราชู

พนักงานทำความสะอาด

About Hero 15

นางวนิดา อินทร์พามา

พนักงานทำความสะอาด

About Hero 16