คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นายจรณะ มังคะตา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางสาวสุนิษา บุญประคอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางมณีรัตน์ แสนประสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 2

นายคุณพงษ์ ตันมิ่ง

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 3

นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 4

นางสาวนิลกาญจน์ ทำสีทา

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 5

นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

About Hero 6

นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 7

นางวัชราภรณ์ บัวสอาด

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 8

นายรัตนพงศ์ อินทรพาณิชย์

นิติกร

About Hero 9

นายประวิช สีหนองห้าง

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 10

นายธีราวัฒน์ อาสนะ

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 11