วันศุกร์ 22 มีนาคม 2019
Smiley face
จัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียงคุณธรรม
ศูนย์ความรู้กรมอนามัย
ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย
DOH HL4.0 (สขรส.)
งานวิจัย/นวัตกรรม

การประเมินระบบควบคุมภายใน
รายงานผลการเบิกจ่าย
ข้อมูลตรวจราชการ
คลังความรู้คู่สุขภาพ
สื่ออินโฟกราฟิก/มัลติมีเดีย

วาระการประชุมและเอกสาร
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
Data bank