คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างกลุ่มงาน

 • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 • ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 • กลุ่มอำนวยการ
  • งานธุรการ
  • งานการเงิน
  • งานพัสดุ
 • กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
  • งานแผนงานและประเมินผล
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  • งานข้อมูลและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มพัฒนาอนามัยส่งเสริมสุขภาพ
  • กลุ่มแม่และเด็ก
  • กลุ่มวัยทำงาน
  • กลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น
  • กลุ่มวัยสูงอายุ