คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 4.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.72 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบควบคุมภายใน แบบ ปค.5 รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 5.63 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.68 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
แบบ ปค5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.62 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงาน SOP รอบ 6 เดือหลัง .pdf
ขนาดไฟล์ 28.70 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายในปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนหลัง 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 สูงอายุ 30กย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 วัยทำงาน 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 วัยเรียนวัยรุ่น 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 รวม 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 พัสดุ 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 การพัฒนาบุคลากร 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 การเงิน 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.4 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5 รอบ6เดือนแรก30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart สูงอาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนแรก 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ขั้นตอนกระบวนงานการจัดอบรม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการจัดอบรม
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการเงินและการส่งเงิน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการเงินและการส่งเงิน
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(รอบ 6 เดือนหลัง ปี2562)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(พัฒนาบุคลากร)
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(พัสดุ)
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(การเงิน)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1 คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบ ปค.4 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบ ปค.5 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 Flow การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 Flowการตรวจสอบพัสดุประจำปี 62
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 Flowchartขั้นตอนการจัดอบรม
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 Flowchartการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 62
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมประจำปี62
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 แบบติดตาม ปค.5 ปี62
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ปค.5 รวมปี62
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1 5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ศอ.8 ปี 2561 (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 1 (ด้านการบริหาร)
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 2 (ด้านการเงินและทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 3 (ระบบสารสนเทศ)
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 4 (ด้านการบริหารบุคลากร)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 แบบ ปย.1 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แบบ ปย.2 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 แบบ ปย.3 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 แบบ ปย.1 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 แบบ ปย.2 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 แบบ ปย.3 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย