คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงาน SOP รอบ 6 เดือหลัง .pdf
ขนาดไฟล์ 28.70 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินยืม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายในปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนหลัง 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงสูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 สูงอายุ 30กย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 วัยทำงาน 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 วัยเรียนวัยรุ่น 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 รวม 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 พัสดุ 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 การพัฒนาบุคลากร 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.5 การเงิน 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปค.4 30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปค.5 รอบ6เดือนแรก30กย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchartการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart สูงอาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนแรก 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ขั้นตอนกระบวนงานการจัดอบรม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการจัดอบรม
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนกระบวนการเงินและการส่งเงิน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการเงินและการส่งเงิน
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(รอบ 6 เดือนหลัง ปี2562)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(พัฒนาบุคลากร)
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(พัสดุ)
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5(การเงิน)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1 คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบ ปค.4 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบ ปค.5 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 Flow การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 Flowการตรวจสอบพัสดุประจำปี 62
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 Flowchartขั้นตอนการจัดอบรม
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 Flowchartการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 62
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมประจำปี62
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 แบบติดตาม ปค.5 ปี62
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 ปค.5 รวมปี62
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1 5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ศอ.8 ปี 2561 (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 1 (ด้านการบริหาร)
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 2 (ด้านการเงินและทรัพย์สิน)
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 3 (ระบบสารสนเทศ)
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 4 (ด้านการบริหารบุคลากร)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 แบบ ปย.1 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 แบบ ปย.2 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 แบบ ปย.3 (6 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 แบบ ปย.1 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 แบบ ปย.2 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 แบบ ปย.3 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย