คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรอบรู้ด้านสุขภาพในจังหวัดอุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรอบรู้ด้านสุขภาพในจังหวัดอุดรธานีFinal.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรอบรู้ด้านสุขภาพในจังหวัดอุดรธานี รอบ1
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลงาน เรื่อง สถานการณ์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.รอบ1pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน เรื่อง สถานการณ์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รอบ 2
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลงาน เรื่อง สถานการณ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน เรื่อง สถานการณ์องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 รอบ 2
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สถานการณ์และปัญหาอุปสรรในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีการศึกษา 2564 รอบแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโครงการพระราชดำริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโครงการพระราชดำริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 21.56 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบการออกกำลังกายของประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รูปแบบการออกกำลังกายของประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการออกกำลังกายขอประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมสึกษาในเขตสุขภาพที่ 8 รอบแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมสึกษษในเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเครือข่ายนักโภชนาการเขตสุขภาพที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเครือข่ายนักโภชนาการ เขตสุขภาพที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปี 2565-2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย: A Systematic Review and Meta-Analysis

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย A Systemtic Reviwes and meta Analysis.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Poster ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้และการปฏิบัติตัวด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านจำหน่ายอาหารของผู้สัมผัสอาหาร เขตเทศบาลนครอุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้และการปฏิบัติตัวด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านจำหน่ายอาหารของผู้สัมผัสอาหาร เขตเทศบาลนครอุดรธานี(รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้และการปฏิบัติตัวด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านจำหน่ายอาหารของผู้สัมผัสอาหาร เขตเทศบาลนครอุดรธานี (รอบ1).pdf
ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตสุขภาพที่ 8 รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตสุขภาพที่ 8 (รอบ1).pdf
ขนาดไฟล์ 7.56 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย