คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สถานการณ์สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพัน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.36 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 5.52 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(แก้ไข)ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 9.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 8.90 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาวะสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพนักเรียนและอนมัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และ 23 ปีการศึกษา 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(แก้ไข) ภาวะสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ 24 ปีการศึกษา 2561.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ 24 ปีการศึกษา 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 5.80 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรอบรู้ด้านสุขภาพขอแกนนำผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8 (แก้ไข).pdf
ขนาดไฟล์ 11.99 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศึกษาข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ศึกษาข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 8 (แก้ไข).pdf
ขนาดไฟล์ 9.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 7.88 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ15-59ปี เขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ15-59ปี เขตสุขภาพที่ 8 (แก้ไข).pdf
ขนาดไฟล์ 12.12 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน อายุ15-59ปี เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 7.62 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย