คุณกำลังมองหาอะไร?

         

          ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 1 ใน 32 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานประเภทศูนย์วิชาการ เริ่มก่อตั้งศูนย์ในปี 2559 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่เป็นเขตสุขภาพ มีจำนวน 13 เขต ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1839/2558 เรื่องการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และกรมอนามัยได้จัดทำการเปลี่ยนแปลงศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเขตสุขภาพ กรมอนามัยจึงดำเนินการปรับชื่อศูนย์ที่ตั้ง และกำหนดพื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ ดังนั้นตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 1138/2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลำดับที่ จังหวัดที่ตั้ง และการปรับปรุงพื้นที่เขตที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 จึงได้แบ่งเป็น 12 ศูนย์อนามัย

          ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 ศูนย์อนามัยที่ 8 ขอนแก่น (ชั่วคราว) จึงได้รับพื้นที่รับผิดชอบจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (เดิมชื่อศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) มี 5 จังหวัด ดังนี้ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบังลำภู อุดรธานี และรับพื้นที่รับผิดชอบจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (เดิมชื่อศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี) มี 2 จังหวัด ดังนี้ สกลนคร นครพนม โดยมีราชการและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ จำนวน 14 คน โดยใช้อาคาร 12 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาในวันที่ 5 กันยายน 2559 จึงได้ย้ายสำนักงานมาใช้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว (เก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยมีการบริหารจัดการภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน 2) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 3) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) กลุ่มอำนวยการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กร และดำเนินงานศูนย์อนามัยร่วมกับ ภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ภาคเครือข่ายนำองค์ความรู้ นโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเครือข่ายรับผิดชอบ โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน

 

โครงสร้างภาพ080ส