คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
2.4 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประกาศ ประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 15.pdf
ขนาดไฟล์ 9.42 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการผลิตผลงานวิจัย ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการพัฒนาทักษะบุคลากร ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยจากงานประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกำหนดปัญหาของงานวิจัยและคำถามการวิจัย_ดร.ฉวีวรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)และดิจิทัล (Digital Firm)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.4 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์ตัวชีวัดที่ 2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย