คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์องกรค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการผลิตผลงานวิจัย ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการพัฒนาทักษะบุคลากร ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยจากงานประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกำหนดปัญหาของงานวิจัยและคำถามการวิจัย_ดร.ฉวีวรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)และดิจิทัล (Digital Firm)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.4 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์ตัวชีวัดที่ 2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย