คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คลังความรู้วิจัยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ส่งผลงานเข้ารับประกวดรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ ประจำปี 2565-2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.สถานการณ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.A Systematic Reviews and Meta-Analysis of Metabolic Risk Factors Prediction for Cardiovascular Diseases Focused on Community Setting..pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รูปแบบการออกกำลังกายของประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.สถานการณ์สุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายวัยทำงาน อายุ 15 – 59 ปี เขตสุขภาพที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลังความรู้วิจัยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
กำหนดปัญหาของการวิจัย (RP) และคำถามการวิจัย (RQ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเครื่องมือ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.40 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการทำการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย ตอนที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวิธีการวิจัย ตอนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยจากงานประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการผลิตผลงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการพัฒนาทักษะบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย