คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พระราชบัญญัติต่างๆ

พระราชบัญญัติต่างๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามย กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. ๒๕๕๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พศ-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติอาหาร-พศ-๒๕๒๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พศ๒๕๔๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ-(ฉบับที่-๒)-พศ-๒๕๕๓.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ-พศ๒๕๓๕-และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน-พศ๒๕๕๖.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์-พศ๒๕๒๘.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พศ-๒๕๕๘.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-ฉบับที่-2-พศ-๒๕๖๐.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พศ-๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ-(ฉบับที่-๓)-พศ-๒๕๖๐.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พศ-๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ-พศ-๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน-พศ-๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์-พศ๒๕๖๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ-ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กPDF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ-ข้อมูลข่าวสารทางราชการ-พศ-2540.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ-การสาธารณสุข-พศ-2535PDF.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ-การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย