คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตชว.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5เดือนแรก_รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบ 5 เดือนหลัง บทวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 เดือนแรก_รายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
SOP ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการขับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_6. ก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_5. HLS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_4. ทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_3. การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_2. การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP_1. YFHS APPLICATION.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย