คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ DOCUMENT FORM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 474 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 แบบฟอร์มสรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ณ 14 ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
บันทึกเบิกเงินเพิ่ม.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขออนุมัติใช้เงินยืมล่าช้า 08 ใช้จริง.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมงานโครงการ แบบท.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมงานโครงการ แบบที่3.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมงานโครงการ แบบที่ 2.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบตอบรับเข้าร่วมงานโครงการ แบบที่ 1.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 404 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร.docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารว่าง.docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารกลางวัน.docx.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.บันทึกข้อความ-ขอคืนเงินยืมไปราชการเกิน.d.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอย้าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอโอน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเกียรติบัตร.pptx
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 1133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างซองจดหมายมีครุฑ ปริ้นใส่ A 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างไม่มีครุฑหน้าซอง ปริ้นซองไม่ขยาย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง ซองจดหมาย (เล็ก)สสจ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 แบบฟอร์มขอโอนข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 แบบใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างหนังสือราชการ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มคำสั่งศอ.8.64.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มหนังสือภายนอกศอ.8 (64).docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มหนังสือภายในศอ.8.64(1).docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 บันทึกข้อความ – กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย