คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
27
พ.ค.
2565
27.05.2565
ศอ.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ ระยะที่ 1

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy (HL) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ ระยะที่ 1 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมดอกจาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย เป็นผู้จัด การประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกแบบกลยุทธ์ และกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถประเมินผลทางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย” หัวข้อ “เป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย” โดยนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ โดยคณะอาจารย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 105 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

NuPETHS Animation
25.01.2565
หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2022 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง