คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
24
มีนาคม
2566
24.03.2566
ศอ.8 ประชุมคณะทำงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจสอบโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะทำงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจสอบโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังตามแนวทางโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากสถานการณ์โรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย พบอัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอสถานการณ์และการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก และการขอการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส จากแม่สู่ลูก ภายในปี 2573 โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือ 1. การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ต่ำกว่าร้อยละ 2 2. การติดเชื้อซิฟิลิส ในทารกแรกเกิด ? 50 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 3. ความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 และการบันทึกรายงานผ่านโปรแกรม PHIMS กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก การบันทึกข้อมูลการรายงาน 506 และผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์จำนวน 70 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

NuPETHS Animation
25.01.2565
หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2023 / 03
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

วัยผู้สูงอายุ
19.12.2565
ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในฤดูหนาว

ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในฤดูหนาว

สื่ออื่นๆ
17.12.2565
รู้จักสารอันตราย

สาร ”ฟอร์มาลีน” เป็นสารเคมีที่เรานำมาใช้ในงานต่างๆ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ เคมี และทางการเกษตร เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร เนื่องจากหากร่างกายได้รับสารฟอร์มาลีนในปริมาณมาก จะส่งผลเสียต่อร่างกาย

สื่ออื่นๆ
04.01.2566
เดินทางปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่

เดินทางปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง