คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
คำสั่งตั้งชมรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
64-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน SEhRT.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
58-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
59-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
56-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ออกกำลังกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
496-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารของศูนย์อนามัยที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
464-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
408-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
354-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
299-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.พัฒนาวิชาการ (กพว).pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
296-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.บริหารการเงินการคลัง (CFO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
159-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
113-2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน RRHL.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23-2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 (CHRO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-2565 คำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย