คุณกำลังมองหาอะไร?

ณะผู้บริหาร

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

About Hero 0

นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(ด้านบริหาร)

About Hero 1

นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

(ด้านวิชาการ)

About Hero 2

ดร.ธนิสา อนุญาหงษ์

รั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ด้านวิชาการ)

About Hero 3

นายวิรุท นนสุรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ภารกิจพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 4

นายเรืองยศ บุญภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ภารกิจพัฒนาคุณภาพการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 5

นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ภารกิจพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 6

นางสาวสุกัญญา คณะวาปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ภารกิจกิจการพิเศษ

About Hero 7

นายชินโชติ ทองตัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ภารกิจสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 8