คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
โครงการขับเคลื่อนยกระดับโครงการเด็กไทย(ม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ กพว. ปี 2567(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานปี67 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 5.41 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสูงอายุ 67 อนุมัติแล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 5.80 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสถานบริการสาสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 587 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการส่งเสริมการเกิด ปี 67 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 7.97 MB
ดาวน์โหลด 787 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการมหกรรมฯ (ฉบับอนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการมลพิษและเมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการโภชนาการ ปี2567 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ ปี (อนุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการน้ำประปา.pdf
ขนาดไฟล์ 6.75 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการชุมชนน่าอยู่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยเร.pdf
ขนาดไฟล์ 15.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญห.pdf
ขนาดไฟล์ 6.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการHRD ปี 67 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ กพด. ปี 2567(อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 35.19 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ HL (ฉบับอนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 5.12 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ Community Lab (ฉบับอนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ ปี67 (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับโครงการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
เดือน พ.ค.67-โครงการสูงอายุ 67 ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย67-โครงการ กพว. ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.67-โครงการส่งเสริมการเดิกอย่างมี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.67-โครงการโภชนาการ ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน เม.ย.67-โครงการ HL ปรับครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน มี.ค.67-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนก.พ.67 โครงการโภชนาการ ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบริหารจัดการ ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ปรับครั้งที่ 3 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค. 67 โครงHPV (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนธ.ค. 67 โครงการITA (อนุมัติ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.67 ปรับโครง HRD ครั้ง 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.67-โครงการมหกรรมฯ ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.67-โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค.67-โครงการ HL ปรับครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือน ธ.ค. 67-โครงการมหกรรมขับเคลื่อ 10 นโยบาย (.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย.66 โครงส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานปี67 ปรับครั้งที.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย.66โครงการส่งเสริมการเกิด ปี 67 ปรับคร้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย.66โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ ปี ปรับ2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย.66โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ ปี ปรับ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เลื่อนแผนกิจกรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เลื่อนแผนกิจกรรมคืนข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน.jpg
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย