คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
26
พ.ค.
2565
26.05.2565
ศอ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ สมัครรับการประเมิน 2 ประเด็นงาน คือ EHA 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ EHA 9003 การออกใบอนุญาต 2. เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ สมัครรับการประเมิน 1 ประเด็นงาน คือ EHA 7000 การจัดการกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

NuPETHS Animation
25.01.2565
หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

หนูเพชร เดอะฮีโร่ ตอนที่9 Social Distancing

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2022 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง