คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
18
มิถุนายน
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
18.06.2564
ศอ.8 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ ร่วมตรวจราชการ โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน ติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่ 2/2564 และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้เสนอแนวทางในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อการแพร่ระบาด COVID-19 โดยการประเมินตนเองด้วยเครื่องมือ ไทยเซฟไทย, Thai Stop COVID Plus ในสถานประกอบการและสถานศึกษา รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3 ต้านภัย COVID-19 พร้อมเป็นผู้แทนนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการในประเด็นสุขภาพกลุ่มวัยและการพัฒนาระบบสุขภาพจิตในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

คลิปวีดีโอ (COVID-19)
13.09.2563
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก