คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อแสนประชากรอายุ 15 – 19 ปี พันคน

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

2.1 ระดับควาสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (DM/KM)
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 13.34 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้ง 8-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย