คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)/การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก (1 ต.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.5
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ข้อมูลสถานการณ์ HLO ของศอ.8
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-ข้อมูลความเห็นต่อการสนับสนุนของผู้นำองค์กร.zip
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 สื่อสุขภาพหรือสื่อองค์กร
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)/2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)/การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง (1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2562)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารแนบที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรรอบร
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่ 2 นโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ลงนามแล้ว
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย