คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดสกลนคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.05.2565
4
0
แชร์
20
พ.ค.
2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยได้รับเกียรติ จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน สมัครรับการประเมิน 1 ประเด็นงาน EHA 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร 2. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร สมัครรับการประเมิน 1 ประเด็นงาน EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ ผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข 3. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สมัครรับการประเมิน 1 ประเด็นงาน EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน