คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดนครพนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2565
2
0
แชร์
19
พ.ค.
2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลหนองญาติ และเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการประเมิน 2 แห่ง มีดังนี้ 1. เทศบาลตำบลหนองญาติ ได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 2 ประเด็นงาน ประกอบด้วย EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป และ EHA 4003 การจัดการมูลฝอยอันตราย 2. เทศบาลเมืองนครพนม ได้สมัครรับการประเมินจำนวน 1 ประเด็นงาน ได้แก่ EHA 4003 การจัดการมูลฝอยอันตราย ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน