คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation :EHA) จังหวัดนครพนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.05.2565
3
0
แชร์
17
พ.ค.
2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาและคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับ คณะตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการประเมิน 2 แห่ง มีดังนี้ 1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 3 ประเด็นงาน ประกอบด้วย EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ผ่านระดับพื้นฐาน EHA 4003 การจัดการมูลฝอยอันตราย ผ่านระดับเกียรติบัตร และ EHA 9001 ผ่านระดับเกียรติบัตร 2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้สมัครรับการประเมินจำนวน 1 ประเด็นงาน ได้แก่ EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ผ่านระดับพื้นฐาน และได้มี การสมัครเข้าร่วมโครงการ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน