คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับ Best practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต จังหวัดสกลนคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.05.2565
4
0
แชร์
17
พ.ค.
2565

วันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับ Best practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ณ ตำบลกุสุมาลย์ และตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (ครั้งที่2) โดยมีนายรัฐวุฒิ บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน นายสารัตน์ สุเพ็ญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำบลอุ่มจาน นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ นักวิชาการศึกษา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้การต้อนรับ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 8 ให้แข็งแรงเติบโตสมศักยภาพ และมีพัฒนาการสมวัย โดยมีกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคเด็ก 2-5 ปี การให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง และครู ศพด. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในตำบลกุสุมาลย์ และตำบลอุ่มจาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน