คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.05.2565
5
0
แชร์
17
พ.ค.
2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมีแพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และสามารถปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และมีผู้ผ่านการอบรมพร้อมรับใบประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน