คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข (Happiness Health Literate School) จังหวัดสกลนคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.05.2565
2
0
แชร์
17
พ.ค.
2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข (Happiness Health Literate School) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี (Happiness Health Literate School) และโรงเรียนควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 จำนวน 50 แห่ง ณ หอประชุมศาลากลางน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน