คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.05.2565
6
0
แชร์
09
พ.ค.
2565

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนชีพ พีระธรณิศร์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร จากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 60 คน โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้การป้องกันการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน