คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว และการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2565
1
0
แชร์
05
พ.ค.
2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากร สาธารณสุข ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขด้านเทคโนโลยีการกำเนิดที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ยาฝังคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด เป็นต้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ของสตรีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การอนามัยการเจริญพันธ์ุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิธีการคุมกำเนิดที่ให้บริการในปัจจุบัน วิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่ และการให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการที่เกิดอาการข้างเคียง จากการคุมกำเนิด นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพสตรีด้านร่างกาย และจิตใจในการวางแผนครอบครัว” และนางนิภาพร เทศประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ บรรยายในหัวข้อ “การจัดบริการ คุมกำเนิดโดยโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการในคลินิกวางแผนครอบครัว และคลินิกวัยรุ่น ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100 คน ซึ่งการจัดอบรมดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน