คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 อุดรธานี จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับ Best practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.04.2565
2
0
แชร์
29
เมษายน
2565

28 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับ Best practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสารัตน์ สุเพ็ญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตำบลอุ่มจาน ให้การต้อนรับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน เขตสุขภาพที่ 8 ให้แข็งแรงเติบโตสมศักยภาพ และมีพัฒนาการสมวัย โดยมีกิจกรรมการประเมินภาวะโภชาการและพฤติกรรมการบริโภคเด็ก 2-5 ปี การประเมินความรู้ผู้ปกครอง การให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก และการให้ความรู้ด้านการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับครู ศพด. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มจาน และเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน โดยปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน