คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิารคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงพยาบาลวานรนิวาส

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2565
5
0
แชร์
26
เมษายน
2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางโสพรรณ เรืองเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิารคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุภาณี กิตติสาระพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ทักษะในการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM/DAIM รวมทั้งการบันทึกและส่งต่อข้อมูลด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมการบรรยายสถานการณ์ แนวทางการคัดกรองพัฒนาการและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทบทวนตามกลุ่ม 5 ช่วงอายุ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน