คุณกำลังมองหาอะไร?

อ. 8 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร และกิจกรรม 5 ส

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2565
4
0
แชร์
26
เมษายน
2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร และกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโภชนาการ
2. ด้านการดูแลช่องปากและฟัน 3. ด้านการออกกำลังกาย และ 4. ด้านการจัดการขยะ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย บริเวณภายในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศที่น่าทำงาน ยกระดับความปลอดภัยในองค์กร อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน