คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 จัดประชุมชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ” และแผนการถอดบทเรียน ครั้งที่ 2/2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2565
2
0
แชร์
26
เมษายน
2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy (HL) จัดประชุมชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ” และแผนการถอดบทเรียน ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจากนางเพ็ญภัทร ศิริกัณฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมทองต้น ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านกิจกรรม "สาสุข อุ่นใจ" ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเขตสุขภาพรวมถึงชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน HLO จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน