คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัยใสสะอาด องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม ศอ.8 อุดรธานี ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย “DOH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.01.2565
10
0
แชร์
07
มกราคม
2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตกรมอนามัย “DOH Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกรมอนามัย ผ่านระบบ Teleconference นำโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบุคลากรกรมอนามัยทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงเจตจำนงและคำมั่น ของผู้บริหารหน่วยงานในการนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ตามหลักหลักมาตรฐานทางจริยธรรม หลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย และส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน