คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.01.2565
23
0
แชร์
07
มกราคม
2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานเปิด การประชุมขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy (HL) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผ่านระบบ Teleconference เพื่อขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กร รอบรู้ด้านสุขภาพที่เป็นระบบ เกิดการบูรณาการบริการสุขภาพ การป้องกัน การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพอันเกิดผลที่ชัดเจนกับสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่และเกิดสถานบริการสาธารณสุขเป็นต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจ” รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับ ประเด็นตรวจราชการและนิเทศงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข สุขภาพดีวิถีใหม่ ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อน การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ และผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมทองกวาว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน