คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.01.2565
4
0
แชร์
07
มกราคม
2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.ธนิสา อนุญาหงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยสูงอายุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการชุมชน เป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยทำงาน รอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 และโครงการหน่วยบริการเป็นฐานบริการส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวโครงการ พระราชดำริ โดยกิจกรรมตามโครงการทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงาน มีความ รอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ นำไปสู่การมีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) และสามารถเข้าถึงบริการ ส่งเสริมสุขภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และพื้นที่ เครือข่ายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน