คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก (พ.ศ.2565-2569) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
5
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก (พ.ศ.2565-2569) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะทำงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพสาขาพัฒนาการเด็ก (พ.ศ.2565-2569) เขตงบประมาณที่ 8 ผ่านแนวทาง Child Holistic Care เขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้แมลงปอโมเดล มีปีกแมลงปอ 4 ปีก คือ ปีกที่ 1 Working Together (การสร้างเครือข่าย) ปีกที่ 2 Medical service (ระบบการดูแลเด็ก) ปีกที่ 3 Active surveillances (พัฒนาระบบเฝ้าระวัง) และปีกที่ 4 Child Giver Support (ทีมที่ดูแลเด็ก) ซึ่งแต่ละปีกของแมลงปอต้องทำงานสอดประสานและขับเคลื่อน ไปด้วยกันผลการประชุมได้แผนปฏิบัติการสำหรับดูแลเด็กปฐมวัยและวัยเรียน โดยเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 14 ปี ในด้าน พัฒนาการ โภชนาการ ด้านสุขภาพฟัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีระบบการเฝ้าระวังและค้นพบได้ จากนั้นเข้าสู่ระบบการรักษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข ครู พ่อ แม่ ชุมชน และโรงเรียนซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลจิตเวชเลย โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 35 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน