คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนแบบ Onsite สถานประกอบการ (โรงงาน) Good Factory Practice (GFP)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.06.2564
11
0
แชร์
18
มิถุนายน
2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานเปิด การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนแบบ Onsite สถานประกอบการ (โรงงาน) Good Factory Practice (GFP) ผ่านระบบทางไกล Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแบบ Onsite สถานประกอบการ (โรงงาน) Good Factory Practice (GFP) เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ และ Thai Save Thai (TST) ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อรายบุคคล ในสถานที่ทำงาน ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน