คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมขับเคลื่อน Ageing city เขตสุขภาพที่ 8

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.06.2564
6
0
แชร์
15
มิถุนายน
2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ประชุมขับเคลื่อนAgeing city ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference Zoom เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยนำร่องในจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ และอำเภอสังคม ทั้งนี้ศูนย์อนามัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ E75 โดยผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Ageing city จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 ผู้รับผิดชอบหลักงานผู้สูงอายุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดหนองคาย ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก JICA ประเทศญี่ปุ่นในโครงการสำรวจเชิงตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบการดูแลเชิงป้องกันแบบญี่ปุ่นในการเป็นเมืองคู่ขนานเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน