คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มการพัฒนาวิชาการ และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1

นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ปรึกษากลุ่มการพัฒนาวิชาการ และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ

About Hero 0

ดร.อริณรดา ลาดลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาวิชาการ และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ

About Hero 1