คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วิจัย/R2R

งานวิจัย/นวัตกรรม
1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน 2562 วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกะเหรี่ยง ว่าที่ ร.ต.ยุทธการ ประพากรณ์ 2562 วิจัย
ขนาดไฟล์ 7.58 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8 นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง 2560 วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวพรพิมล บุตะลา 2562 วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ผลการประเมินร้านอาหารโดยใช้เกณฑ์การประเมินร้านอาหาร(แบบบูรณาการ)สำหรับร้านอาหารเครือข่าย อาหารปลอดภัยไทย-ลาว 5 เมืองคู่ ประจำปีงบประมาณ 2558 นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ 2559 วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ 8 นางสาวพรพิมล บุตะลา 2562 วิจัย
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สถานการณ์ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ 2563 วิจัย
ขนาดไฟล์ 9.57 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สถานการณ์ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ครั้งที่ 2) นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ 2563 วิจัย
ขนาดไฟล์ 11.62 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8 (ครั้งที่ 2) นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง 2563 วิจัย
ขนาดไฟล์ 10.81 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย