คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
กรมอนามัย
08
เมษายน
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
08.04.2564
ศอ.8 นิเทศ ติดตามระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม จังหวัดเลย นิเทศ ติดตามระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ณ เทศบาลตำบล ปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล เก็บตัวอย่างกากตะกอนและน้ำทิ้งเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

คลิปวีดีโอ (COVID-19)
13.09.2563
ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง