วันศุกร์ 22 มีนาคม 2019
Smiley face
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นองค์กรหลักของเขตสุขภาพที่ 8 ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีสุขภาพดี”

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

โดย “ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน”