วันศุกร์ 22 มีนาคม 2019
Smiley face
Home / ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมในชุมชน (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2562 วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ โฮเท็ล จังหวัดอุดรธานี 

ลงทะเบียน Click

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว


 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ โฮเท็ล จังหวัดอุดรธานี 

ลงทะเบียน Click

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนแล้ว


 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลาย 

ลงทะเบียน Click

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนแล้ว