วันศุกร์ 22 มีนาคม 2019
Smiley face
Home / แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ลำดับ
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์
2
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับ
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
ทดสอบ

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับ
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
ทดสอบ

กลุ่มอำนวยการ

ลำดับ
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มขอโอนข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข
2 แบบใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม