วันศุกร์ 22 มีนาคม 2019
Smiley face
Home / การประเมินระบบควบคุมภายใน

การประเมินระบบควบคุมภายใน

ลำดับ
หัวข้อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1
5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ศอ.8 ปี 2561 (ภาคผนวก ก)
2
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 1 (ด้านการบริหาร)
3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 2 (ด้านการเงินและทรัพย์สิน)
4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 3 (ระบบสารสนเทศ)
5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 4 (ด้านการบริหารบุคลากร)
6
คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
7
แบบ ปย.1
8
แบบ ปย.2
9
แบบ ปย.3