Intranet กรมอนามัย
 

Username

Password
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ของศูนย์อนามัยที่8ฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ 8 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ของศูนย์อนามัยที่8
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (22/05/2558)
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการของศูนย์อนามัยที่ 8 ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (07/05/2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน (29/04/2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (20/04/2558)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (02/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8จุลสาร 3P Network 
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 3ปี 57 (23/09/2557)
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 1ปี57 (07/01/2557)
สถานการณ์งานแม่และเด็ก49-56 (07/01/2557)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2555 (09/10/2555)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2554 (20/03/2555)
อ่านทั้งหมด     
โครงการวิจัยเอกสาร Download 
โครงการวิจัย
บทคัดย่อ การศึกษาผลของการใช้ดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด (11/09/2557)
บทคัดย่อ การเปรียบเทียบผลการสอนเทคนิคการลูบหน้าท้องคลายความเจ็บปวด (22/08/2557)
การศึกษาทัศนคติ ความเชื่อมั่น และการนำหลัก 5A ถนนปชต ไปใช้ในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ ของแกนนำโครงการบ้านปลอดบุหรี่ ศูนย์อนามัยที่ 8 (23/07/2557)
ฐานข้อมูลงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่ปี 2549 (22/04/2557)
บทคัดย่อ เรื่องประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (24/03/2557)
อ่านทั้งหมด     
 

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403