Intranet กรมอนามัย
 

Username

Password
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่8ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครงาน ของศูนย์อนามัยที่8ฐานข้อมูลงานวิจัยของศูนย์อนามัยที่ 8 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่8
ขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาค (22/04/2557)
สุ่มตรวจความสะอาดปลอดภัยในอาหาร จ.ชัยนาท (22/04/2557)
สุ่มตรวจความปลอดภัยในร้านอาหาร อ.วัดสิงห์ (22/04/2557)
ร่วมจัดมหกรรมอาหารสมุนไพรพิชิตโรค (22/04/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 8 สุ่มเฝ้าระวังอาหารในตลาดสดจังหวัดอุทัยธานี (27/05/2556)
อ่านทั้งหมด     
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8บริการข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยของศูนย์อนามัยที่8จุลสาร 3P Network 
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่8
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 3ปี 57 (23/09/2557)
ผลการดำเนินงานงานแม่และเด็กรายจังหวัดไตรมาส 1ปี57 (07/01/2557)
สถานการณ์งานแม่และเด็ก49-56 (07/01/2557)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2555 (09/10/2555)
สถานการณ์แม่และเด็ก ปี 2554 (20/03/2555)
อ่านทั้งหมด     
โครงการวิจัยเอกสาร Download 
โครงการวิจัย
บทคัดย่อ การศึกษาผลของการใช้ดนตรีต่อการลดความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด (11/09/2557)
บทคัดย่อ การเปรียบเทียบผลการสอนเทคนิคการลูบหน้าท้องคลายความเจ็บปวด (22/08/2557)
การศึกษาทัศนคติ ความเชื่อมั่น และการนำหลัก 5A ถนนปชต ไปใช้ในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ ของแกนนำโครงการบ้านปลอดบุหรี่ ศูนย์อนามัยที่ 8 (23/07/2557)
ฐานข้อมูลงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่ปี 2549 (22/04/2557)
บทคัดย่อ เรื่องประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (24/03/2557)
อ่านทั้งหมด     
 

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403